Powiatowy konkurs na komiks „Bajkowy Świat Lema” - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

Powiatowy konkurs na komiks „Bajkowy Świat Lema”

REGULAMIN KONKURSU POWIATOWEGO NA KOMIKS ”BAJKOWY ŚWIAT LEMA

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach.

2. Celem głównym konkursu jest popularyzacja wśród uczniów Roku Stanisława Lema poprzez

przybliżenie dokonań najwybitniejszego polskiego futurologa i twórcy science fiction, jednego

z najważniejszych i najbardziej docenionych na świecie polskich pisarzy. Tematyka konkursu związana

jest z życiem i twórczością Stanisława Lema.

Cele szczegółowe:

Kształcenie umiejętności świadomego odbioru utworów literackich i tekstów kultury

na różnych poziomach: dosłownym, metaforycznym, symbolicznym, aksjologicznym.

Rozwijanie zdolności dostrzegania wartości etycznych i moralnych w literaturze w dobie rewolucji naukowo-technicznej oraz umiejętności odnoszenia ich do realnego życia jednostki i całego świata.

Kształtowanie różnorodnych postaw czytelniczych: od spontanicznego czytania do odbioru opartego na podstawach naukowych.

Kształcenie postawy szacunku dla dokonań czołowego, polskiego pisarza science fiction oraz przeszłości i tradycji literackiej jako podstawy tożsamości narodowej.

Zachęcanie do rozwijania swoich zainteresowań literackich, plastycznych i technologii informatycznych poprzez udział w konkursie.

Rozwijanie umiejętności rzetelnego korzystania ze źródeł wiedzy.

Umacnianie postawy poszanowania dla cudzej własności intelektualnej.

Rozwijanie umiejętności samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich selekcji, syntezy i wartościowania.

Rozwijanie umiejętności efektywnego posługiwania się technologią informacyjną w poszukiwaniu, porządkowaniu i wykorzystywaniu pozyskanych informacji.

II. UCZESTNICY KONKURSU

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych w powiecie myszkowskim.

III. ZASADY KONKURSU

1. Uczestnicy konkursu przygotowują komiks o dowolnym formacie odpowiadający tematyce

konkursu .

2. Do konkursu mogą być zgłaszane komiksy wcześniej niepublikowane.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych prac na stronie szkoły

oraz w mediach społecznościowych.

4. Przesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem przez autora zgody na

publikację prac.

IV. TERMIN I SPOSÓB PRZEKAZYWANIA PRAC

1.Ostateczną datą przekazania prac Organizatorowi jest 30 kwietnia 2021 r.

O dacie złożenia decydować będzie data nadesłania prac.

2.Każda praca powinna być podpisana (imię i nazwisko ucznia, klasa, pełna nazwa szkoły,

e-mail szkoły, telefon i e-mail opiekuna oraz przesłana na adres Szkoły:

Żarki, ul. Myszkowska 50 42-310 woj. Śląskie, oraz zawierać wypełniony zał. Nr 1.

3.Technika wykonania komiksu jest dowolna ( pokaz multimedialny, praca plastyczna,

rysunek) .

V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

1. Ocena nadesłanych prac będzie należeć do niezależnego jury, którego decyzja będzie ostateczna.

2.Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny przesłanych prac oraz

przyzna nagrody rzeczowe.

3.Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu telefonicznie lub drogą mailową.

Rezultaty zostaną też ogłoszone na stronie internetowej szkoły po 16 maja 2021.w zakładce

: Konkurs o Lemie.

4.NAGRODY :Uczniowie, którzy zostaną laureatami, otrzymają nagrody za zajęcie I, II i III

miejsca. Komisja konkursowa przyzna wyróżnienia. Termin wręczenia nagród zostanie

podany na stronie internetowej organizatora.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że praca jest

wynikiem samodzielnej twórczości osoby biorącej w nim udział i że prawa autorskie do

utworu nie są niczym ograniczone.

3. Każdy z Autorów wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora podanych danych

osobowych dla celów konkursowych i marketingowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia

1997 roku o ochronie danych osobowych).

4. Organizatorzy przewidują ewentualną możliwość przedłużenia terminu zakończenia konkursu.

d

Jeden z 3 współautorów tej witryny.