Terapeuta zajęciowy - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

Terapeuta zajęciowy

Kwalifikacje: MED.13. – ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy program MEN. Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym. Wystawiamy zaświadczenia do ZUS. Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy. Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe. Języki obce – nauczamy na różnych poziomach zaawansowania. Doskonałe kwalifikacje na rynku pracy krajów Unii Europejskiej. 

Absolwent szkoły będzie przygotowany do:
1) budowania relacji terapeutycznych z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem wielodyscyplinarnym;
2) rozpoznawania i diagnozowania potrzeb biopsychospołecznych, stanu funkcjonalnego podopiecznego przez terapeutę zajęciowego we współpracy z zespołem wielodyscyplinarnym;
3) planowania indywidualnego i grupowego programu lub planu działań terapeutycznych na podstawie diagnozy terapeutycznej, uwzględniającej możliwości, potrzeby, zainteresowania i sposób funkcjonowania podopiecznego, jego środowisko i specyfikę placówki;
4) organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej;
5) ewaluacji procesu terapeutycznego na podstawie dokumentacji i oceny prowadzonej terapii zajęciowej.

Terapeuta zajęciowy może być zatrudniony w szpitalach, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, poradniach rehabilitacyjnych, w środowiskowych domach pomocy, zakładach opiekuńczo – wychowawczych, placówkach resocjalizacyjnych, oraz przedszkolach integracyjnych.

Nauka w szkole trwa 2 lata (cztery semestry), w systemie zaocznym. Kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.
Warunkiem przyjęcia do szkoły jest ukończona szkoła średnia (matura nie jest wymagana).

WYMAGANE DOKUMENTY:
– świadectwo lub ksero ukończenia szkoły średniej
– podanie o przyjęcie do szkoły – kwestionariusz do wypełnienia w kancelarii szkoły
– dwa  zdjęcia legitymacyjne 
– dowód osobisty (do wglądu) 
– zaświadczenie  lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki  w zawodzie