Nowoczesne kształcenie (II) - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

Nowoczesne kształcenie (II)

Przedmiotem projektu jest remont i doposażenie 5 pracowni praktycznej nauki zawodu w branży informatycznej,gastronomicznej, hotelarskiej i reklamy w Zespole Szkół im. T.Kościuszki w Żarkach przy ul. Myszkowskiej 50. Remont obejmie 2pracownie informatyczne, 1 pracownię gastronomiczną, 1 pracownię hotelarską wraz z zapleczem, 1 pracownię reklamy wraz z zapleczem.Projekt przyczyni się do wzmocnienia potencjału edukacyjnego i zwiększenia efektywności kształcenia zawodowego. Ponadto w ramach projektu nastąpi dostosowanie infrastrukturalnych szkoły do potrzeb nauczania osób z niepełnosprawnościami poprzez likwidację bariera architektonicznych ( montaż platformy dźwigowej schodowej, remont łazienki ). Projekt przyczyni się do podniesienia kwalifikacji zawodowych, poszerzy ofertę edukacyjną skierowaną do młodzieży oraz wzmocni ich szansę na znalezienie zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. Okres realizacji projektu: 30.12.2014 do 31.12.2017.
Całkowita wartość projektu 1 022 181,97 zł. 
Wydatki kwalifikowalne 961 932,22 zł.
Dofinansowanie z EFRR 816 642,35 zł.

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZS.ZAM/11/2016  Dla zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Opracowanie dokumentacji przetargowej do projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach II ” w ramach Poddziałania 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT, Oś priorytetowa 12. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Czytaj całość …
– Formularz ofertowy– Umowa
NOWOŚĆ!!! Odpowiedzi do zapytania ofertoego!!! NOWOŚĆ!!! grudzień 2016 J.N.


UNIEWAŻNIENIE ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT Dot. opracowania kompleksowej dokumentacji przetargowej wraz z niezbędnymi załącznikami potrzebnymi do ogłoszenia postępowań przetargowych i zapytań ofertowych dla potrzeb Projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach II” Czytaj całość …grudzień 2016J.N.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTZAPYTANIE OFERTOWE NR ZS.ZAM/6/2016Dla zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000€ Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Opracowanie dokumentacji przetargowego projektu„Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach II ” w ramach Poddziałania 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT, Oś priorytetowa 12. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Czytaj całość …