RODO - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

RODO

Klauzula informacyjna dla rodziców, uczniów i słuchaczy 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) 

informuję, że

 1. Administratorem Pani/Pana rodzica uczniów danych osobowych jest Zespół Szkół im. T. Kościuszki  z siedzibą w Żarkach, ul. Myszkowska 50, tel: 34/314 80 24, mail: sekretariat@zs-zarki.edu.pl. 
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –Teresa Pucek – e-mail: iod@zs-zarki.edu.pl      
 3. Dane osobowe Pana/ Pani /ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września  
  1991 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1481) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce. 
 4. Pana/Pani/ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy określone  
  w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt. 
 5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
 6. Rodzicom/uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w. 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) 

informuję, że

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół im. T. Kościuszki z siedzibą w Żarkach, ul. Myszkowska 50, tel: 34/314 80 24
  e – mail:   sekretariat@zs-zarki.edu.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Pucek Teresa – e-mail: iod@zs-zarki.edu.pl,        
 3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040) w celu rekrutacji do pracy w Zespole Szkół    im. T. Kościuszki w Żarkach. 
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji. 
 5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody. 
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 

Klauzula informacyjna dla pracowników 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) 

informuję, że

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Zespół Szkół im. T. Kościuszki z siedzibą w Żarkach, ul. Myszkowska 50, tel: 34/314 80 24, mail: sekretariat@zs-zarki.edu.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Teresa Pucek – e-mail: iod@zs-zarki.edu.pl  
 3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040) i ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1352) w celu związanym z zatrudnieniem oraz przyznawania świadczeń socjalnych z ZFŚS.  
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub przyznania świadczeń socjalnych. np. ZUS, firma ubezpieczeniowa, organ prowadzący i nadzorujący, SIO, PIP UKS 
 5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres 10/50 lat zgodnie z obowiązującym prawem w tym zakresie. 
 6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody. 
 7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 

KLAUZULA INFORMACYJNA MONITORINGU W ZESPOLE SZKÓŁ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŻARKACH

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związki z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanej dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

⦁ Administratorem systemu monitoringu jest Zespół Szkól im. T. Kościuszki w Żarkach ul. Myszkowska 50, 42 – 310 Żarki
⦁ Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Pucek Teresa : e-mail: iod@zs-zarki.edu.pl
Tel. 34 314 80 24
⦁ Monitoring stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Zespołu Szkół oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 RODO.
⦁ Podstawą prawną monitorowania jest: Art. 6 ust.1 lit. c RODO – wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym przez administratora oraz Art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996 z późn. zm.) w zw. z art. 68 ust. 1 pkt 6 – doprecyzowanie zasad realizacji zadania dyrektora szkoły
(placówki) – zapewnienie bezpiecznych warunków zajęć i prac.
⦁ Monitoring obejmuje wejście do budynków, ciągi komunikacyjne wewnętrzne oraz teren wokół obiektów.
⦁ Zapisy z monitoringu przechowywane są w okresie 7 dni.
⦁ Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do danych osobowych.
⦁ Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. / Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa/.