Opiekun osób starszych - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

Opiekun osób starszych

Kwalifikacje: SPO.02. ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZO-WSPIERAJĄCYCH OSOBIE STARSZEJ 

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy program MEN. Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym. Wystawiamy zaświadczenia do ZUS. Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy. Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe. Języki obce – nauczamy na różnych poziomach zaawansowania. Doskonałe kwalifikacje na rynku pracy krajów Unii Europejskiej. 

Absolwent szkoły będzie przygotowany do:
1) ustalenia i klasyfikowania problemów opiekuńczych i potrzeb osoby starszej;
2) diagnozowania zasobów i możliwości środowiska lokalnego, rodzinnego i instytucjonalnego w stworzeniu sieci wsparcia osoby starszej;
3) dobierania odpowiednich metod i technik, zapewniających kompleksową opiekę osobie starszej;
4) mobilizowania osoby starszej do aktywności.

Opiekun osoby starszej. Praca opiekuna osoby starszej polega na świadczeniu usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej. Słuchacze tego kierunku uczą się pomagać osobie podopiecznej w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego, wykonywaniu czynności pielęgnacyjnych i higienicznych u osób chorych i niesamodzielnych, udzielania pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej.

Praca: domy spokojnej starości, zakłady opiekuńczo – lecznicze, środowiskowe domach pomocy, ośrodki i domy pomocy społecznej, niepubliczne ośrodkach opieki zdrowotnej oraz w domu pacjenta podczas indywidualnej opieki.

Nauka w szkole trwa 2 lata (cztery semestry), w systemie zaocznym. Kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest ukończona szkoła średnia (matura nie jest wymagana).

WYMAGANE DOKUMENTY:
– świadectwo lub ksero ukończenia szkoły średniej
– podanie o przyjęcie do szkoły – kwestionariusz do wypełnienia w – kancelarii szkoły
– dwa  zdjęcia legitymacyjne 
– dowód osobisty (do wglądu) 
– zaświadczenie  lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki  w zawodzie