Opiekun osób starszych - Zespół Szkół w Żarkach

Opiekun osób starszych

Plan nauczania podbudowa programowa: 

szkoła dająca wykształcenie średnie.

Kwalifikacje: Z.7. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy program MEN. Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym. Wystawiamy zaświadczenia do ZUS. Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy. Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe. Języki obce – nauczamy na różnych poziomach zaawansowania. Doskonałe kwalifikacje na rynku pracy krajów Unii Europejskiej. 

Warunki rekrutacji

Opiekun osoby starszej udziela pomocy i świadczy usługi opiekuńcze osobom starszym, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia. Zadaniem opiekuna jest aktywizowanie osób starszych z wykorzystaniem rehabilitacji lub terapii. Opiekun pomaga podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych. Zajmuje się pielęgnowaniem oraz dbaniem o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych.

Praca: domy i ośrodki pomocy społecznej, wszystkie instytucje opiekuńcze. Opiekunowie osób starszych mogą również wykonywać swój zawód prowadząc własną działalność.

Program nauczania:

 • podstawy przedsiębiorczości
 • podstawy psychologii
 • wybrane zagadnienia z socjologii
 • teoretyczne podstawy pielęgnowania człowieka
 • organizacja opieki środowiskowej
 • język migowy
 • język obcy w pomocy społecznej
 • opieka i pielęgnacja człowieka
 • aktywizacja osoby podopiecznej
 • trening umiejętności społecznych

Nauka w szkole trwa 2 lata (cztery semestry), w systemie zaocznym. Kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (nieobowiązkowym).

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest ukończona szkoła średnia (matura nie jest wymagana).

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • świadectwo lub ksero ukończenia szkoły średniej
 • podanie o przyjęcie do szkoły – kwestionariusz do wypełnienia w kancelarii szkoły
 • dwa  zdjęcia legitymacyjne 
 • dowód osobisty (do wglądu) 
 • zaświadczenie  lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki  w zawodzie
%d bloggers like this: