Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy 2019 - Zespół Szkół w Żarkach

Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy 2019

O projekcie

KA1 Mobilność edukacyjna
KA102 Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego

1. Nazwa projektu: Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy.
2. Uczestnicy: uczniowie z Technikum żywienia i usług gastronomicznych, informatyka, organizacji reklamy (łącznie 16 uczniów).
3. Planowany termin praktyk: 06.05.2019-31.05.2019 (4 tygodnie)
4. Miejsce praktyk: Firma GMBH VITALIS SCHKEUDITZ NIEMCY
5. Budżet dofinansowania: 43282,00 Euro

Regulamin

Regulamin Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
”Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy”
realizowanego przez Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach


§ 1 Postanowienia ogólne
1. Projekt ”Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy” realizowany jest         w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój(POWER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania procesu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.
3. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach
4. W projekcie weźmie udział 16 uczniów/uczennic uczących się na kierunku technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik organizacji reklamy, którzy wyjadą na czterotygodniowe praktyki do Schkeuditz w Niemczech w terminie: 06.05.2019 r. -31.05.2019 r.
5. Uczestnikiem projektu może być osoba, która z własnej inicjatywy wyraża chęć uczestnictwa w projekcie i spełnia następujące warunki:·         jest uczniem trzeciej klasy w zawodzie  technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik organizacji reklamy.·         zadeklaruje gotowość do udziału w całym projekcie obejmującym również etap przygotowawczy poprzedzający wyjazd oraz ewaluację po powrocie z wyjazdu.·         Spełnia kryteria wyboru kandydata – zgodnie z z załącznikiem nr 19. oraz otrzyma odpowiednią liczbę punktów.

§ 2 Cele i założenia projektu
6.      Celami głównymi projektu są rozwój kluczowych kompetencji i umiejętności zawodowych   i językowych, podwyższenie jakości kształcenia i funkcjonowania oraz poprawa europejskiego wymiaru szkoły.
7. Celami szczegółowymi projektu są:§  Nabycie wiedzy przez uczestników projektu z zakresu nowoczesnych technologii, rozwiązań i systemów stosowanych w branżach informatycznej, gastronomicznej oraz reklamowej na rynku niemieckim skutkujące podniesieniem kompetencji zawodowych§  Skonfrontowanie umiejętności zawodowych uczniów nabytych w szkole
z wymaganiami   na rynku niemieckim§  Poznanie organizacji i kultury pracy w przedsiębiorstwie zagranicznym§  Zapobieganie przedwczesnemu zaprzestawaniu nauki przez uczniów poprzez rozbudzenie motywacji do zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności praktycznych§  Przygotowanie uczniów do zdobywania wiedzy poza granicami kraju§  Poznanie niemieckich standardów w zakresie organizacji stanowiska pracy, wdrażania
i przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pracy w zespole w środowisku międzynarodowym§  Rozwój umiejętności posługiwania się językiem niemieckim w życiu codziennym oraz języka fachowego niezbędnego na stanowisku pracy§  Wzrost atrakcyjności absolwentów szkoły na rynku pracy dzięki zamieszczeniu w swoim CV informacji o udziale w praktyce zagranicznej§  Zapobieganie bezrobociu i wykluczeniu społecznemu poprzez zwiększenie szansy na zatrudnienie w kraju i za granicą§  Ukazanie możliwości  zatrudnienia poza granicami kraju jako szansy na  rozwój osobisty i zawodowy  §  Umożliwienie uczniom zdobywania wiedzy o krajach europejskich poprzez rozwijanie rozumienia europejskiej historii, tradycji, instytucji oraz realiów życia codziennego§  Przygotowanie uczniów do życia i pracy w międzynarodowym środowisku poprzez kształtowanie umiejętności zawodowych, osobistych jak i interpersonalnych .§  Poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły o udział uczniów w praktyce zagranicznej§  Modyfikacja nauczania przedmiotów zawodowych a także języka obcego zawodowego o treści wykorzystywane podczas odbywania praktyki§  Doskonalenie dualnego systemu kształcenia zawodowego na wzór sprawnie funkcjonującego na niemieckim rynku edukacyjnym§  Wzrost kompetencji pracowników szkoły w zakresie organizowania i zarządzania projektami unijnymi§  Promowanie europejskiej różnorodności językowej i świadomości międzykulturowej§  Szersze otwarcie placówki na współpracę międzynarodowej
8. Oczekiwanymi rezultatami są:·         zdobycie doświadczenia zawodowego i nowych umiejętności,·         poznanie europejskich standardów organizacji stanowiska pracy i wdrażania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,·         zwiększenie szans na rynku pracy i lepszych perspektyw kariery,·         zwiększenie świadomości na temat korzyści płynących z nauki języków obcych i edukacji pozaszkolnej,·         zwiększenie otwartości i mobilności,·         podniesienie świadomości konieczności dalszego kształcenia,·         doskonalenie kompetencji międzykulturowych, zawodowych, przedsiębiorczych.

§ 3 Zakres i organizacja wsparcia
9. Udział w projekcie jest bezpłatny.
10. W ramach projektu uczniowie odbędą czterotygodniowe praktyki zawodowe w Schkeuditz w Niemczech.
11.  W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w:·         spotkaniu informacyjno-organizacyjnym,·         przygotowaniu kulturowym w Niemczech·         szkoleniu językowym z języka niemieckiego 40 godzin·         warsztatach pedagogicznych: 5 godzin
12.  Zajęcia odbędą się zgodnie z ustalonym harmonogramem, który zostanie opublikowany na stronie internetowej szkoły po zakończeniu rekrutacji.
13. W ramach projektu zostaną pokryte koszty przejazdu i zakwaterowania, wyżywienia, uczestniczenia w programie językowym, kulturowym oraz pedagogicznym, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków.

§ 4 Rekrutacja
14. Zaplanowano przeprowadzenie  rekrutacji do udziału w projekcie niezwłocznie po podpisaniu umowy z Narodową Agencją.
15. Rekrutacja prowadzona będzie dla uczniów klas III w zawodach: technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik organizacji reklamy.
16. Rekrutacja odbędzie się zgodnie z zasadą równości płci i równych szans.
17. Rekrutacja prowadzona będzie przez Komisję Rekrutacyjną w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach
18. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:·            Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej – Dyrektor szkoły·            koordynatorzy projektu·            wychowawcy.
19.  Proces rekrutacji obejmuje:·         złożenie formularza rekrutacyjnego,·         analizę formalną formularza rekrutacyjnego,·         rozmowę kwalifikacyjną,·         akceptację wniosku przez Komisję Rekrutacyjną.
20.  Uczeń ubiegający się o udział w projekcie w wyznaczonym terminie powinien złożyć formularz rekrutacyjny (do pobrania ze strony szkoły) do koordynatora projektu.
21.  Po formalnej weryfikacji formularzy rekrutacyjnych odbędą się indywidualne rozmowy kwalifikacyjne z uczniami.
22.  Do projektu zakwalifikują się uczniowie z największą liczbą punktów. Kolejne osoby zostaną umieszczone na liście rezerwowej zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.
23. Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem przez Komisję Rekrutacyjną listy uczestników Projektu i listy rezerwowej oraz umieszczeniem ich na tablicy informacyjnej szkoły
24.  W przypadku gdy uczeń zrezygnuje z udziału w projekcie/zostanie skreślony, wolne miejsce zajmie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej.
25. Kryteria rekrutacji:Kandydat będzie mógł uzyskać maksymalnie 30 punktów, na które składa się:·         średnia ocen z wszystkich przedmiotów uzyskana w klasie drugiej:poniżej 3,0 – 1punkt3,0 – 3,5 – 2p3,6 – 4,0 – 3p4,1 – 5,0 (i wyżej) –  4p·         pozytywna pisemna opinia wychowawcy klasy – 3p·         opinia wychowawcy klasy o szczególnym zaangażowaniu ucznia w życie społeczności szkolnej– 5p·         średnia ocen z przedmiotów zawodowych:powyżej 3,0-2ppowyżej 4,0-3ppowyżej 5,0-4p·         wysoka kultura osobista – ocena zachowania:poprawna-1pdobra-2pbardzo dobra-3pwzorowa-4p·         średnia ocen z języków obcych:poniżej 3,0 – 1p3,0 – 3,5 – 2p3,6 – 4,0 – 3p4,1 – 5,0 (i wyżej) 4p·         indywidualne rozmowy kwalifikacyjne z uczniami przeprowadzone przez koordynatorów. (0-6p.)
26.  Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi.
27.  W przypadku zbyt małej liczby Uczestników rekrutacja może zostać wznowiona w dowolnym momencie trwania projektu.
28.  W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o kolejności kandydatów na listach decyduje średnia ocen z przedmiotów zawodowych i języka niemieckiego.
29.  Każdemu kandydatowi ubiegającemu się o udział w Projekcie, przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia sporządzenia oficjalnej listy zakwalifikowanych do wyjazdu.
30.  Uczniowie składają odwołania do Dyrektora szkoły.
31.  Komisja Odwoławcza w składzie: Koordynatorzy Projektu, Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej dokonuje analizy złożonego przez kandydata wniosku i ogłasza ostateczną listę uczestników projektu oraz listę rezerwową.
32.  Decyzje podjęte przez Komisję Odwoławczą są ostateczne.
33. Uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do wyjazdu, wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi są zobowiązani do udziału w spotkaniu informacyjnym z Koordynatorem projektu i Dyrektorem szkoły.

§ 5 Obowiązki Uczestnika
34. Każdy uczestnik Projektu zobowiązany jest do podpisania Umowy, Porozumienia o programie zajęć, Zobowiązania do zapewnienia jakości mobilności ECVET oraz oświadczenia Uczestnika Projektu.
35. Uczestnik projektu zobowiązany jest do:·         aktywnego uczestniczenia we wszystkich działaniach w trakcie trwania projektu,·         wypełniania ankiet ewaluacyjnych i raportu,·         zgłaszania wszelkich zmian danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych,·         podpisania całej dokumentacji projektowej,·         wzięcia udziału w procesie ewaluacyjnym,·         przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz stosowania się do poleceń opiekunów          i osób nadzorujących praktyki,·         przestrzegania prawa i prawidłowego zachowania podczas odbywania praktyk           a także w trakcie pozostałych działań projektowych,·         informowania koordynatora projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy jego udział w projekcie.
36. Za ewentualne szkody, zniszczenie mienia należącego do osób trzecich odpowiedzialność materialną ponoszą uczestnicy, a w przypadku uczestników niepełnoletnich rodzice/opiekunowie prawni uczestnika.
37. W przypadku podjęcia próby spożywania alkoholu, palenia tytoniu i  stosowania środków odurzających przez uczestnika, opiekun wzywa odpowiednie służby, praktyka zostaje przerwana a uczestnik ponosi wszystkie koszty związane z jej organizacją oraz powrotem do kraju. Wobec takiego uczestnika zostaną wyciągnięte dalsze konsekwencje.
38. Opiekunowie prawni zobowiązują się do dostarczenia aktualnych numerów telefonów, które będą aktywne w trakcie trwania projektu.

§ 6 Skreślenie z listy uczestników i rezygnacja z udziału
39. Uczestnik projektu może zostać skreślony z listy w następujących przypadkach:·         naruszenie przez Uczestnika postanowień regulaminu·         rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas projektu·         nieuprawnionej nieobecności podczas praktyk i zajęć·         jeśli otrzymał naganę dyrektora szkoły za zachowanie zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu oraz innych uczniów i pracowników Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach.
40. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Projekcie, w ciągu 3 dni od daty otrzymania informacji o zakwalifikowaniu go do udziału w Projekcie.
41. Uczestnik który rozpocznie udział w Projekcie, może zrezygnować tylko w wyniku ważnych zdarzeń losowych.
42. W przypadku rezygnacji Uczestnika bez uzasadnienia, zobowiązany jest on pokryć wszystkie koszty powstałe w związku z jego uczestnictwem do czasu rezygnacji, lub skreślenia z listy, tj. koszty procesu rekrutacyjnego, koszty szkoleń, transportu, czy organizacji praktyk.
43. Jeżeli uczestnik zrezygnuje z udziału w projekcie lub zostanie skreślony, na jego miejsce zostanie zakwalifikowany uczeń z listy rezerwowej.

§7 Postanowienia końcowe
44. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania umowy z Narodową Agencją
45. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie.
46. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej.
47. Aktualna treść regulaminu dostępna jest  na stronie internetowej szkoły.…………………………………….…                                  ……………………………………(Koordynatorzy projektu)                                                                                (Dyrektor Szkoły)

%d bloggers like this: